Veebikeskkonna Ticket3 kasutustingimused

 1. Kasutustingimuste eesmärk
  1. Käesolevate kasutustingimuste (edaspidi: „Kasutustingimused“) eesmärk on sätestada reeglid veebikeskkonna Ticket3 http://ticket3.ee (edaspidi: „veebikeskkond Ticket3“) kasutamiseks veebikeskkonna Ticket3 Kasutajate poolt.
 2. Definitsioonid
  1. Kasutustingimustes kasutatakse definitsioone järgmises tähenduses:
   1. „Kasutaja“ – isik, kes külastab mis tahes viisil veebikeskkonda Ticket3, olenemata sellest, kas isik on registreerinud end veebikeskkonna Ticket3 kasutajaks või mitte ning olenemata sellest, kas isik ostab veebikeskkonna Ticket3 kaudu Ürituse pileti või mitte.
   2. „Üritus“ – Korraldaja korraldatav meelahutus-, muusika-, tantsu-, spordi-, teatri-, kunsti või muu sarnane üritus.
   3. „Korraldaja“ – kolmandast osapoolest isik, kes korraldab Ürituse ja vastutab selle korraldamise, toimumise ja kvaliteedi eest.
 3. Veebikeskkond Ticket3
  1. Veebikeskkonna Ticket3 eesmärk on anda veebikeskkonna Ticket3 Kasutajatele võimalus osta veebikeskkonna Ticket3 kaudu Korraldajatelt Ürituste pileteid.
  2. Ticket3 veebikeskkonna omanik on aktsiaselts TV 3 (registrikood 10014747, Peterburi tee 81, Tallinn 11415, edaspidi: „TV 3“).
  3. Ticket3 veebikeskkonda haldab Finternet Group (registrikood 2655898-5) (registrikood 2655898-5) Hermannin Rantatie 12A 00580 Helsingi, Soome, edaspidi: „Finternet“).
 4. Piletite ostmise õigus
  1. Veebikeskkonna Ticket3 Kasutajatel on võimalik osta veebikeskkonna Ticket3 kaudu Ürituste Korraldajatelt Ürituste pileteid vastavalt Kasutustingimustes sätestatud tingimustele.
  2. Veebikeskkonna Ticket3 kaudu Korraldajatelt Ürituste piletite ostmiseks [on vajalik/ei ole vajalik Kasutaja eelnev registreerimine veebikeskkonna Ticket3 kasutajaks.
  3. Veebikeskkonna Ticket3 Kasutaja on kohustatud Ticket3 veebikeskkonna kasutamisel, sh end veebikeskkonna Ticket3 kasutajaks registreerimisel, esitama ainult iseenda kohta käivaid ning ainult tõeseid andmeid. Juhul, kui veebikeskkonna Ticket3 Kasutaja on esitanud veebikeskkonna Ticket3 kasutamisel või Kasutajaks registreerimisel kellegi teise kohta käivaid või ebaõigeid andmeid, ei ole TV3 kohustatud sellele Kasutajale Ürituste pileteid müüma.
  4. Veebikeskkonna Ticket3 kaudu Korraldajatelt Ürituste piletite ostmiseks peab Kasutaja olema vähemalt 18-­aastane teovõimeline füüsiline isik või juriidilise isiku esindusõigust omav isik. Piiratud teovõimega isikul on õigus osta veebikeskkonna Ticket3 kaudu Ürituste pileteid üksnes seadusliku esindaja eelneval nõusolekul.
  5. TV3 ei ole kohustatud kontrollima ega kontrolli Kasutaja vanust, teovõimet, seadusliku esindaja nõusoleku olemasolu ega esindusõiguse olemasolu.
  6. Veebikeskkonna Ticket3 kaudu Korraldajatelt Ürituste piletite ostmiseks peab Kasutaja järgima Kasutustingimusi.
  7. Juhul, kui Kasutaja ei järgi Kasutustingimusi või kui tal ei ole õigust vastavalt Kasutustingimustele Ürituste pileteid osta, ei ole TV3 kohustatud sellele Kasutajale Ürituste pileteid müüma.
 5. Piletite müük
  1. TV3 vahendab Korraldajate piletite müüki Ticket3 veebikeskkonna Kasutajatele. Müügileping sõlmitakse Kasutaja ja Korraldaja vahel TV3 vahendusel.
  2. TV3 ei ole müügilepingu pooleks, vaid üksnes esindab Korraldajat Ürituse piletite müügilepingute sõlmimisel, müües Kasutajatele pileteid Korraldajate nimel.
  3. Piletite ostmiseks on Kasutaja kohustatud tasuma Ürituse pileti hinna ning sellele lisanduva teenustasu summas 0,25€ pileti kohta (edaspidi: „Teenustasu“) täies mahus Ticket3 veebikeskkonna arvelduskontole [arvelduskonto andmed EE242200221056068626, sisestama pileti kättesaamiseks enda kohta käivad tõesed kontaktandmed, sh kehtiva e-posti aadressi, ning nõustuma Kasutustingimustega.
  4. Ürituse pileti ning Teenusasu maksmisega kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud Kasutustingimustega ning nõustub nendega.
  5. Ürituste piletite eest on võimalik tasuda üksnes veebikeskkonnas Ticket3 viidatud internetipankade kaudu või krediitkaardiga.
  6. Müügileping Kasutaja ning Korraldaja vahel loetakse sõlmituks Ürituse pileti tasu ja Teenustasu laekumisega Ticket3 veebikeskkonna arvelduskontole.
  7. Kasutaja peab hoolsalt kontrollima tema poolt sisestatavate andmete õigsust. Juhul, kui Kasutaja on sisestanud kas tahtlikult, hooletusest või mis tahes muul põhjusel Ürituse pileti kättetoimetamiseks vajalikud andmed ebaõigesti, vastutab Kasutaja ise temapoolse eksimusega kaasneva võimaliku kahju eest.
  8. TV3 ei vastuta Kasutaja ega kolmandate isikute põhjustatud või muul viisil TV3-st sõltumatute olukordade eest, mille tõttu Ürituse pileti tasu ning Teenustasu kandmine Ticket3 arvelduskontole või Ürituse pileti kättetoimetamiseks vajalike andmete sisestamine ebaõnnestub.
  9. TV3-l on õigus piirata Kasutaja poolt ostetavate piletite arvu.
  10. Juhul, kui TV3-l tekib kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevalt Kasutaja ees piletimüügi vahendamisest tulenev vastutus, on see vastutus piiratud selle Kasutaja poolt tasutud pileti hinnaga.
 6. Soodushinnaga piletite müük
  1. TV3 müüb Korraldaja nimel Ürituste pileteid lisaks tavahinnale ka soodushindadega, juhul kui Korraldaja on sellised tingimused ette näinud.
  2. TV3 ei kontrolli piletite müügil, kas Kasutaja vastab tingimustele, mis annab õiguse soodushinnaga piletiga Üritusele siseneda.
  3. Ainuüksi soodushinnaga pileti ostmine või omamine ei anna Kasutajale õigust Üritusele pääsemiseks. Ürituse Korraldaja kontrollib Ürituse toimumise kohas, kas soodushinnaga pilet annab isikule õiguse selle piletiga Üritusele siseneda.
 7. Piletite kättesaamine
  1. Kui Ürituse pileti tasu ning sellele lisanduv Teenustasu on laekunud Ticket3 veebikeskkonna arvelduskontole, edastab TV3 Kasutajale 10 minuti jooksul elektroonilise pileti Kasutaja poolt eelnevalt veebikeskkonnas Ticket3 sisestatud e-­posti aadressile.
  2. Juhul, kui elektrooniline pilet ei ole [kahe tunni 10 minuti] jooksul Kasutaja e-posti aadressile saabunud, on Kasutaja kohustatud teavitama TV3-e e-posti aadressil [kontakt e-posti aadress]info@ticket3.ee [või telefoni nr +372  688 8233XXXXXXXX teel] kolme (3) tööpäeva jooksul, kuid igal juhul üks (1) tööpäev enne Ürituse toimumist. Juhul, kui piletite eest tasumise ning Ürituse vahele jääb lühem aeg, kui 1 tööpäev, on Kasutaja kohustatud teavitama TV3-e telefoni teel nr +372  688 8233 . Nii e-posti teel kui ka telefoni teel esitatavas teavituses tuleb esitada Kasutaja andmed: ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed ning samuti informatsioon selle kohta, mitu piletit millisele Üritusele ja milliseks kuupäevaks Kasutaja ostis. Lisaks tuleb edastada ka vastav maksekorraldus piletite ostmise kohta. Nende andmete alusel teeb TV3 kõik mõistliku, et edastada Kasutajale tema poolt ostetud Ürituse piletid.
  3. Juhul, kui Kasutaja ei suuda TV3-le tõendada, et ta ostis veebikeskkonna Ticket3 kaudu Ürituse pileti, sh kui Kasutaja ei esita vastavat maksekorraldust pileti ostmise kohta, ei ole TV3 kohustatud Kasutajale piletit edastama.
  4. TV3 ei vastuta pileti kättesaamise viibimise või selle kaotsimineku eest, mille põhjuseks on Kasutaja ebaõigesti sisestatud andmed või muud TV3-st sõltumatud asjaolud.
 8. Piletite tagasiostmine ja vahetamine
  1. TV3 ei osta Kasutajalt, sh tarbijast Kasutajalt, Ürituste pileteid tagasi, ei tagasta Ürituste piletite tasu ja Teenustasu ning ei vaheta Ürituste pileteid ümber.
 9. Ticket3 veebikeskkonnas esitatud teave
  1. Veebikeskkonnas Ticket3 on esitatud teave Korraldajate poolt veebikeskkonnale Ticket3 edastatud viisil. TV3 ei taga Ticket3 veebikeskkonnas esitatud teabe õigsust.
  2. TV3 palub Kasutajal teavitada veebikeskkonnas Ticket3 esitatud ebaõigetest andmetest TV3-e e-posti aadressil [info@ticket3.ee e-posti aadress] või postiaadressil TV3 AS, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn.
 10. Müügilepingu täitmine ja Ürituste toimumine
  1. Müügilepingu täitmise, sh Ürituse õigeaegse ja tingimustele vastava toimumise eest vastutab Kasutaja ees täielikult Ürituse Korraldaja.
  2. TV3 ei vastuta müügilepingu täitmise, sh Ürituse õigeaegse ja tingimustele vastava toimumise eest. Juhul, kui TV3 siiski vastutab Kasutaja ees piletimüügi vahendamisega seoses, on TV3 vastutus piiratud Kasutustingimuste punkti 5.10. kohaselt.
  3. Tarbijast Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et tal puudub müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.
 11. Isikuandmete töötlemine
  1. TV3 ja Fiternet töötlevad Kasutajale teenuse osutamise (Kasutajale Ürituste piletite müümise vahendamine) eesmärgil Kasutaja isikuandmeid.
  2. Töödeldavad Kasutaja isikuandmed on andmed, mis Kasutaja sisestab veebikeskkonnas Ticket3 kasutajaks registreerimisel või veebikeskkonna Ticket3 kaudu piletite ostmisel kasutajaks registreerimata: Kasutaja ees- ja perekonnanimi, e­posti aadress, muud Kasutaja poolt sisestatavad kontaktandmed ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
  3. Isikuandmeid edastatakse Kasutajale Kasutustingimuste p-s 11.1
  4. Andmete sisestamisega Ticket3 veebikeskkonda annab Kasutaja nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Kasutustingimuste p-s 11.3TV3 ja Fiterneti poolt, mis on vajalik Kasutajale Kasutustingimuste p-s 11.1 nimetatud teenuse osutamiseks.
  5. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta, nõuda isikuandmete parandamist, töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist ning kogutud isikuandmete kohta teabe andmist Kasutajale.
  6. Ticket3 veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebilehed paigaldavad teie seadmesse, et tagada veebilehtede tõhus töötamine. Ticket3 veebileht kasutab ajutisi ehk seansi küpsised, mis aeguvad pärast veebilehitseja sulgemist 90 päeva jooksul. Küpsiseid kasutatakse sisse logimise funktsiooni toimimiseks ja esemete säilitamiseks ostukorvis.
  7. Kasutajal on õigus küpsised igal ajal blokeerida, kuid sellisel juhul peab Kasutaja teadvustama, et küpsiste blokeerimise korral ei pruugi Ticket3 veebilehe funktsioonid õigesti töötada. Küpsiste kohta on võimalik saada rohkem teavet näiteks veebilehel www.allaboutcookies.org.
  8. Isikuandmete töötlemisega seotud mistahes küsimuste korral, võtke palun TV3-ga ühendust e-posti teel [e-posti aadress]info@ticket3.ee või posti teel TV3 AS, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn.
 12. Ticket3 veebikeskkonna mittesihtotstarbeline kasutamine
  1. Kasutajal on õigus kasutada veebikeskkonda Ticket3 üksnes Ürituste piletite kohta informatsiooni saamiseks ning Ürituste piletite ostmise eesmärgil.
  2. Veebikeskkonna Ticket3 mittesihtotstarbeline kasutamine on keelatud.
  3. Ilma TV3 eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud veebikeskkonna Ticket3 andmete ja teabe kopeerimine, kogumine, jälgimine ja kasutamine mis tahes eesmärgil, sh statistika tegemise ja andmete analüüsimise eesmärgil.
  4. Keelatud on igasugune tegevus, millega võib kaasneda veebikeskkonna Ticket3 või TV3 või Finterneti või kolmandate isikute arvutite või programmide ülekoormamine, häired või kahjustumine.
  5. Keelatud on kasutada veebikeskkonda Ticket3 mis tahes ebaseaduslike tegevuste tegemiseks või ebaseaduslikel eesmärkidel nii otseselt kui ka kaudselt.
  6. TV3-l on õigus keelduda Kasutajale teenuse osutamisest, kui Kasutaja kasutab või kui TV3-l on alust arvata, et ta kasutab Ticket3 keskkonda mittesihtotstarbeliselt või vastuolus Kasutustingimustega. Samuti on TV3-l õigus nõuda Kasutajalt mis tahes kahju hüvitamist, mis tekib TV3-le või kolmandatele isikutele seoses Kasutaja tegevusega veebikeskkonnas Ticket3.
 13. Küsimuste ja kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine
  1. Piletimüügi vahendamisega seonduvad küsimused ja kaebused tuleb esitada TV3-le e-posti teel [e-posti aadress]info@ticket3.ee või posti teel TV3 AS, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn.
  2. Kõik veebikeskkonna Ticket3 kasutamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse TV3 ja Kasutaja vahel läbirääkimiste teel.
  3. Juhul, kui TV3 ja Kasutaja ei saavuta läbirääkimiste teel kokkulepet, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutajal on õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks ka tarbijavaidluste komisjoni või tarbija elukohajärgsesse kohtusse. Tarbijast Kasutajal on õigus esitada kaebus ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR platvormi kaudu, veebiaadressil ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Kasutaja ja TV3 vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  5. Juhul, kui Kasutajal on küsimusi või pretensioone Ürituse toimumise või Ürituse lepingutingimustele vastavuse kohta või muu Üritusega seonduva kohta, esitab Kasutaja need pretensioonid otse Ürituse Korraldajale, mitte TV3-le. Juhul, kui Kasutaja on esitanud küsimuse või pretensiooni ekslikult TV3-le, edastab TV3 informatsiooni küsimuse või pretensiooni kohta Korraldajale ning teavitab sellest Kasutajat.
 14. Kasutustingimuste muutmine ja kehtivus
  1. Kasutustingimused kehtivad Kasutaja suhtes alates veebikeskkonna Ticket3 kasutamise hetkest.
  2. TV3-l on õigus Kasutustingimusi muuta. Kehtivad Kasutustingimused on avaldatud veebikeskkonnas Ticket3.
  3. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende veebikeskkonnas Ticket3 avaldamise hetkest, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.
  4. Kasutaja suhtes kehtivad pileti ostmise hetkel avaldatud Kasutustingimused.
  5. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad alates 13.02.2017.
 15. Ticket3 pakkumiste tellimine
  1. Käesolevaga annab Kasutaja nõusoleku TV3-le TV3 ja TV3 koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks Kasutaja poolt Ticket3 veebikeskkonda sisestatud kontaktandmetel.
  2. TV3 ei edasta Kasutaja kontaktandmeid kolmandatele isikutele.
  3. Kasutajal on õigus käesolevaga antud nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta, nõuda isikuandmete parandamist, töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist ning kogutud isikuandmete kohta teabe andmist Kasutajale, võttes TV3-ga TV3-ga ühendust e-posti teel info@ticket3.ee [e-posti aadress] või posti teel TV3 AS, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn.